bip_menu_top
print

2012-03-02 12:37:55

Podatek od nieruchomości


Podmiot
- osoby fizyczne,
- osoby prawne,
- jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Przedmiot
- budynki lub ich części,
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna,
- grunty nieobjęte przepisami o podatku rolnym i leśnym,
- grunty objęte przepisami o podatku rolnym lub leśnym związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna,
- grunty pod jeziorami, grunty zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych.

Termin powstania
2011-01-01

Podstawa prawna
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 , poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1137 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 620).

- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620),

- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. ( M.P. Nr 55, poz. 755 ).

Terminy opłat
1/ osoby fizyczne - do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku
podatkowego na podstawie wystawionych decyzji.

2/ osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostki organizacyjne Lasów Państwowych obliczonej w deklaracji podatek od nieruchomości bez wezwania w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

Wysokość opłat
1/ od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,44 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2/ od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 14,52 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3/ od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

4/ od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,51 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

5/ od pozostałych budynków:
a) letniskowych - 6,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) innych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,35 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,

6/ od budowli - 2 procent ich wartości,

7/ od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,59 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,95 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych:
- letniskowych - 0,33 zł od 1 m 2 powierzchni.
- innych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pozytku publicznego - 0,14 zł od 1 m 2
powierzchni.

Uwagi
- uchwała Nr XXXVII/243/10 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
§ 1 brzmi:
Zwalnia się od podatku od nieruchomości :
1) budynki, budowle i grunty związane z prowadzeniem działalności bieżącej innej niż gospodarcza, służące do celów ochrony przeciwpożarowej,
2/ budynki, budowle, grunty służące celom w zakresie kultury, kultury fizycznej i opieki społecznej, z wyjątkiem części wynajmowanych na działalność gospodarczą,
3/ budynki mieszkalne lub ich części w gospodarstwach rolnych,
4/ budynki, budowle i grunty służące przesyłaniu i uzdatnianiu wody oraz budynki, budowle i grunty służące oczyszczaniu ścieków,
5/ budynki, budowle i grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik DN 1 - Deklaracja na podatek od nieruchomo__ci.pdf 2012-03-02 12:41:46 Matuszkiewicz Dariusz
załącznik IN 1 - Informacja o nieruchomo__ciach i obiektach budowlanych.pdf 2012-03-02 12:41:39 Matuszkiewicz Dariusz
załącznik Uchwała XXXVII-243-10.PDF 2012-03-02 12:40:35 Matuszkiewicz Dariusz

Informacje o artykule

Autor: Referat Finansowo Budżetowy
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 02.03.2012 11:37
Data ostatniej modyfikacji: 02.03.2012 11:41
Liczba wyświetleń: 2768

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom