bip_menu_top
print

2011-08-01 12:47:38

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie 1 elektrowni wiatrowej o docelowej mocy do 850 kW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją i przyłączem elektroenergetycznym” na działkach o nr ewidencyjnych 269, 270 i 274 w miejscowości Marzenin, gm. Sędziejowice.

1. W dniu 15.07.2011 r.  Gmina Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 1 elektrowni wiatrowej o docelowej mocy do 850 kW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją i przyłączem elektroenergetycznym" na działkach o nr ewidencyjnych 269,270 i 274 w miejscowości Marzenin, gm. Sędziejowice

2. Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się w dniu 18.07.2011 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania o ustalenie zakresu raportu

3. W dniu 02.08.2011 r. pismem nr RDOŚ-II.4240.661.2011.JK Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4. W dniu 03.08.2011 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem PPIS-ZNS-250/13/11 wydał opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

5. W dniu 12.08.2011 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I. 6220.2.2011 stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu.

6. W dniu 19.08.2011 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I. 6220.2.2011 zawiesił postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu.

7. W dniu 03.07.2012 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I. 6220.2.2011/2012 podjął postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

8. W dniu 02.07.2012 r. wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedmiotowej inwestycji na środowisko. W związku z powyższym Wójt Gminy Sędziejowice zawiadamia, że organem właściwym do wydania decyzji środowiskowej jest Wójt Gminy Sędziejowice a organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy w Sędziejowicach ul. Wieluńska 6, pokój nr 9, 10. Uwagi i wnioski dotyczące planowanej inwestycji można składać w Urzędzie Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Sędziejowice. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

9. W dniu 03.07.2012 r. pismem nr RW.I. 6220.2.2011/2012 Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku o wyrażenie opinii w sprawie wydania decyzji środowiskowej oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

10.  W dniu 16.07.2012 r. pismem nr PPIS-ZNS-250/26/12 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku zaopiniował pozytywnie wydanie decyzji środowiskowej.

11. W dniu 28.03.2013 r. postanowieniem Nr WOOŚ.4242.163.2012.MŁ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi uzgodnił warunki realizacji inwestycji.

12. W dniu 20.06.2013 r. Wójt Gminy Sędziejowice Wójt Gminy Sędziejowice wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowa 1 elektrowni wiatrowej o docelowej mocy do 850 kW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją i przyłączem elektroenergetycznym" na działkach o nr ewidencyjnych 269,270 i 274 w miejscowości Marzenin, gm. Sędziejowice

Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Sędziejowice p. 9-10 w godzinach pracy urzędu.

Informacje o artykule

Autor: Renata Ceglarek
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 01.08.2011 11:47
Data ostatniej modyfikacji: 11.10.2013 08:17
Liczba wyświetleń: 3259

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 15.10.2012 11:47 Dariusz Matuszkiewicz
2 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 02.09.2011 07:12 Dariusz Matuszkiewicz
3 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 01.08.2011 11:47 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom