bip_menu_top
print

2011-02-25 14:09:59

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw płynnych, budynku stacji serwisowej, budynku usługowego (sklepu)” na działkach o numerach ewidencyjnych 240, 241, 242, 243, 244 w miejscowości Dobra gm. Sędziejowice.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw płynnych, budynku stacji serwisowej, budynku usługowego (sklepu)” na działkach o numerach ewidencyjnych 240, 241, 242, 243, 244 w miejscowości Dobra gm. Sędziejowice..

1. W dniu 13.05.2010 r.  Paweł i Agnieszka Ochoccy złożyli wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw płynnych, budynku stacji serwisowej, budynku usługowego (sklepu)” na działkach o numerach ewidencyjnych 240, 241, 242, 243, 244 w miejscowości Dobra gm. Sędziejowice

2. Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się w dniu 19.05.2010 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania o ustalenie zakresu raportu

3. W dniu 02.06.2010 r. pismem nr RDOŚ-10-WOOS/6613/104/1378/2010/al Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4. W dniu 28.05.2010 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem PPIS-ZNS-250/19/10 wydał opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

5. W dniu 11.06.2010 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I. 7624/ 6 /10 stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu.

6. W dniu 20.09.2010 r. wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedmiotowej inwestycji na środowisko. W związku z powyższym Wójt Gminy Sędziejowice zawiadamia, że organem właściwym do wydania decyzji środowiskowej jest Wójt Gminy Sędziejowice a organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy w Sędziejowicach ul. Wieluńska 6, pokój nr 9, 10. Uwagi i wnioski dotyczące planowanej inwestycji można składać w Urzędzie Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji tj. od dnia 28.09.2010 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Sędziejowice. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

8. W dniu 08.11.2010 r. pismem nr PPIS – ZNS-250/40/10 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku zaopiniował pozytywnie wydanie decyzji środowiskowej.

9. W dniu 21.01.2011 r. postanowieniem Nr WOOŚ-II.4242.37.2010.AL Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi uzgodnił warunki realizacji inwestycji.

10. W dniu 25.02.2011 r. Wójt Gminy Sędziejowice Wójt Gminy Sędziejowice wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw płynnych, budynku stacji serwisowej, budynku usługowego (sklepu)” na działkach o numerach ewidencyjnych 240, 241, 242, 243, 244 w miejscowości Dobra gm. Sędziejowice. Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy w tym  z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Sędziejowice p. 9-10 w godzinach pracy urzędu.

 

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Michał Ułański
Data powstania: 25.02.2011 13:09
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2920

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom