bip_menu_top
print

2010-03-05 11:57:49

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Pruszków, gmina Sędziejowice”.

1. W dniu 16.12.2009r. Gmina Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Pruszków, gmina Sędziejowice"

2. Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się w dniu 17.12.2009 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania o ustalenie zakresu raportu.

3. W dniu 12.01.2010 r. pismem nr RDOŚ-10-WOOŚ-6617/2434-1/09/10/bm Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4. W dniu 30.12.2009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem PPIS-ZNS-250/65/09 orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

5. W dniu 29.01.2010 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I. 7624/ 18 /09/10 stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu.

6. W dniu 17.05.2010 r. wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedmiotowej inwestycji na środowisko. W związku z powyższym Wójt Gminy Sędziejowice zawiadamia, że organem właściwym do wydania decyzji środowiskowej jest Wójt Gminy Sędziejowice a organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy w Sędziejowicach ul. Wieluńska 6, pokój nr 9, 10. Uwagi i wnioski dotyczące planowanej inwestycji można składać w Urzędzie Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji tj. od dnia 19.05.2010 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Sędziejowice. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

7. W dniu 24.06.2010 r. pismem nr PPIS - ZNS-250/22/10 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku zaopiniował pozytywnie wydanie decyzji środowiskowej.

8. W dniu 09.08.2010 r. postanowieniem Nr RDOŚ-WOOŚ.II-6613/108/1527-2/10/bm Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi uzgodnił warunki realizacji inwestycji.

9. W dniu 21.09.2010 r. Wójt Gminy Sędziejowice Wójt Gminy Sędziejowice wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Pruszków, gmina Sędziejowice".
 
Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Sędziejowice p. 9-10 w godzinach pracy urzędu.

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 05.03.2010 10:57
Data ostatniej modyfikacji: 21.09.2010 13:07
Liczba wyświetleń: 3101

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 05.03.2010 10:57 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom