bip_menu_top
print

2010-03-05 11:53:36

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz ze stacją transformatorową i przyłączem kablowym podziemnym 15 kV” na działce o nr ewidencyjnym 58 w miejscowości Grabia gm. Sędziejowice.

1. W dniu 01.03.2010 r.  Przedsiębiorstwo PPHU ELBA, Sławomir Skowroński, ul. Torfowa 5a, 98-220 Zduńska Wola złożyło wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz ze stacją transformatorową i przyłączem kablowym podziemnym 15 kV" na działce o nr ewidencyjnym 58 w miejscowości Grabia gm. Sędziejowice

2. Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się w dniu 05.03.2010 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania o ustalenie zakresu raportu

3. W dniu 22.03.2010 r. postanowieniem nr RDOŚ-10-WOOS/6614/o/709/33/es Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4. W dniu 16.03.2010 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem PPIS-ZNS-250/11/10 orzekł potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

5. W dniu 31.03.2010 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I. 7624/ 4 /10 stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu.

6. W dniu 22.03.2011 r. wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedmiotowej inwestycji na środowisko. W związku z powyższym Wójt Gminy Sędziejowice zawiadamia, że organem właściwym do wydania decyzji środowiskowej jest Wójt Gminy Sędziejowice a organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy w Sędziejowicach ul. Wieluńska 6, pokój nr 9, 10. Uwagi i wnioski dotyczące planowanej inwestycji można składać w Urzędzie Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji tj. od dnia 12.04.2011 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Sędziejowice. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

7. W dniu 01.09.2011 r. postanowieniem Nr WOOŚ.II-4242.171.2011.SŚ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi uzgodnił warunki realizacji inwestycji.

8. W dniu 28.09.2011 r. Wójt Gminy Sędziejowice Wójt Gminy Sędziejowice wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowie wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz ze stacją transformatorową i przyłączem kablowym podziemnym 15 kV" na działce o nr ewidencyjnym 58 w miejscowości Grabia gm. Sędziejowice

Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Sędziejowice p. 9-10 w godzinach pracy urzędu


Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 05.03.2010 10:53
Data ostatniej modyfikacji: 27.10.2011 11:21
Liczba wyświetleń: 3126

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 12.04.2011 11:52 Dariusz Matuszkiewicz
2 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 05.03.2010 10:53 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom