bip_menu_top
print

2009-11-02 13:49:57

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dz. nr 18 - Osiny


dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie małej elektrowni wiatrowej typu HSW o mocy 250 kW” na działce nr 18 w obrębie Osiny gm. Sędziejowice.

1. W dniu 30.09.2009 r. Łukasz Maciejczyk złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie małej elektrowni wiatrowej typu HSW o mocy 250 kW” na działce nr 18 w obrębie Osiny gm. Sędziejowice

2. Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się w dniu 02.10.2009 r. do Starosty Łaskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania o ustalenie zakresu raportu.

3. W dniu 09.10.2009 r. pismem nr OS.7633-42/09 Starosta Łaski orzekł potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu .

4. W dniu 12.10.2009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem PPIS-ZNS-250/56/09 orzekł potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu.

5. W dniu 23.10.2009 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I. 7624/16/09 stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu.

6. W dniu 13.11.2009 r. wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedmiotowej inwestycji na środowisko. W związku z powyższym Wójt Gminy Sędziejowice zawiadamia, że organem właściwym do wydania decyzji środowiskowej jest Wójt Gminy Sędziejowice a organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy w Sędziejowicach ul. Wieluńska 6, pokój nr 9, 10. Uwagi i wnioski dotyczące planowanej inwestycji można składać w Urzędzie Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji tj. od dnia 16.12.2009r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Sędziejowice. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

7. W dniu 12.01.2010 r. pismem nr RW.I. 7624/16/09/10 Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku o wyrażenie opinii w sprawie wydania decyzji środowiskowej oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

8. W dniu 13.05.2014 r. postanowieniem Nr WOOŚ.4242.404.2011.MP3/MŁ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi odmówił uzgodnienia warunki realizacji inwestycji.

9. W dniu 10.06.2014 r. Wójt Gminy Sędziejowice Wójt Gminy Sędziejowice odmówił określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn: Budowie małej elektrowni wiatrowej typu HSW o mocy 250 kW" na działce nr 18 w obrębie Osiny gm. Sędziejowice".Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 02.11.2009 12:49
Data ostatniej modyfikacji: 23.10.2014 10:01
Liczba wyświetleń: 3214

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 01.08.2011 11:33 Dariusz Matuszkiewicz
2 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 16.12.2009 13:33 Dariusz Matuszkiewicz
3 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 02.11.2009 12:49 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom