bip_menu_top
print

2009-11-02 13:12:40

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni wiatrowej składającej się z jednej turbiny o maksymalnej mocy 225 kW” na działce nr 449/3 w obrębie Bilew gm. Sędziejowice.

1. W dniu 04.09.2009 r. Maciej Zybert złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni wiatrowej składającej się z jednej turbiny o maksymalnej mocy 225 kW” na działce nr 449/3 w obrębie Bilew gm. Sędziejowice

2. Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się w dniu 10.09.2009 r. do Starosty Łaskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania o ustalenie zakresu raportu.

3. W dniu 16.09.2009 r. pismem nr OS.7633-40/09 Starosta Łaski orzekł potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu .

4. W dniu 22.09.2009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem PPIS-ZNS-250/52/09 orzekł potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu.

5. W dniu 01.10.2009 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I. 7624/15/09 stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu.

6. W dniu 22.10.2009 r. wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedmiotowej inwestycji na środowisko. W związku z powyższym Wójt Gminy Sędziejowice zawiadamia, że organem właściwym do wydania decyzji środowiskowej jest Wójt Gminy Sędziejowice a organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są Starosta Łaski i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy w Sędziejowicach ul. Wieluńska 6, pokój nr 9, 10. Uwagi i wnioski dotyczące planowanej inwestycji można składać w Urzędzie Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji tj. od dnia 02.11.2009r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Sędziejowice. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

7. W dniu 03.12.2009 r. pismem nr RW.I. 7624/15/09 Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku o wyrażenie opinii w sprawie wydania decyzji środowiskowej oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

8. W dniu 18.12.2009 r. pismem nr PPIS - ZNS-250/63/09 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku zaopiniował pozytywnie wydanie decyzji środowiskowej.

9. W dniu 25.08.2011 r. postanowieniem Nr WOOŚ.II-4242.219.2011.MP2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi uzgodnił warunki realizacji inwestycji.

10. W dniu 26.09.2011 r. Wójt Gminy Sędziejowice Wójt Gminy Sędziejowice wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: Budowa elektrowni wiatrowej składającej się z jednej turbiny o maksymalnej mocy 225 kW" na działce nr 449/3 w obrębie Bilew gm. Sędziejowice".

Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Sędziejowice p. 9-10 w godzinach pracy urzędu.

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 02.11.2009 12:12
Data ostatniej modyfikacji: 27.10.2011 11:16
Liczba wyświetleń: 3226

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 01.08.2011 10:54 Dariusz Matuszkiewicz
2 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 02.11.2009 12:12 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom