bip_menu_top
print

2009-10-23 12:27:11

Podatek leśny


Podmiot:
Podatnikiem podatku leśnego są:
- osoby fizyczne,
- osoby prawne,
- jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej.

Przedmiot:
1. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
2. Lasem w rozumieniu ustawy są grupy leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako las
3. Za działalność leśną, w rozumieniu ustawy, uważa się działalność włacicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania -
z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym.

Termin powstania
    2010-01-01

Podstawa prawna:
- ustawa o podatku leśnym z dnia 30.10.2002 r. ( Dz.U. Nr 200, poz. 1682 r. ze zmianami);
- podstawą opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Terminy opłat:
- do 15 marca 2010 r. I rata,
- do 15 maja 2010 r. - II rata,
- do 15 września 2010 r. - III rata,
- do 15 listopada 2010 r. IV rata.

Wysokość opłat
1. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, z zastrzeżeniem ust. 3, równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, to jest 30,0388 zł, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
2. Do ceny, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się kwoty podatku od towarów i usług.
3. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, o której mowa w ust. 1, ulega obniżeniu o 50 procent i wynosi 15,0194 zł.
4. Średnią cenę sprzedaży drewna, o której mowa w ust. 1, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urządu Statystycznego, ogłoszonego w Dz.U. " Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik DL 1 - Deklaracja na podatek leśny.pdf DL 1 - Deklaracja na podatek leśny 2009-10-23 12:34:33 Matuszkiewicz Dariusz
załącznik IL 1 - Informacja o lasach.pdf IL 1 - Informacja o lasach 2009-10-23 12:33:54 Matuszkiewicz Dariusz

Informacje o artykule

Autor: Referat Finansów
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 23.10.2009 11:27
Data ostatniej modyfikacji: 20.01.2010 07:27
Liczba wyświetleń: 3072

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Podatek leśny 23.10.2009 11:34 Dariusz Matuszkiewicz
2 Podatek leśny 23.10.2009 11:27 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom